REGALA INVEST AD

+359 52 37 05 98
regalainvest@gmail.com

история

Дружеството е вписано в Търговски регистър към Агенция
по Вписванията на 18-10-2013г., като правоприемник на
„Инвестиционна Компания Галата“ АД, ЕИК 175438743,
преобразувано по реда на чл.262 б от ТЗ.

дейност

Основни сфери на дейност на Регала Инвест АД:
- покупки и продажби на недвижими имоти
- отдаване под наем на собствени недвижими имоти.


Предметът на дейност на дружеството съгласно Устава включва:
- строителство и продажба на недвижими имоти;
- вътрешно и външнотърговска дейност;
- транспорт на пътници и товари в страната и чужбина;
- спедиционна, лизингова,
- комисионна и информационна дейност;
- хотелиерство и ресторантьорство;
- вътрешен международен туризъм и туроператорска дейност след лиценз;
- търговско представителство и посредничество в страната и чужбина;
- производство на стоки и услуги;
- сделки с интелектуална собственост;
- рекламна и издателска дейност;
- управление на активи и отдаването им под наем, както и всяка друга
дейност, разрешена от закона.

Капитал

Капиталът на Дружеството е 18 428 734 лева, разпределени в 18 428 734 броя поименни безналични акции, с право на един глас всяка с номинална стойност 1 (един) лев. Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Редът за упражняване на правата по акциите на „Регала инвест” АД се определя от разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Данни за акционери с над 10% участие в капитала:

1. ”Росим” ЕООД, със седалище в гр.Варна, представлявано от Цанко Цаков
2. ”С и Р” ЕООД, със седалище в гр.Варна, представлявано от Сава Коев

За инвеститори

Основна информация за нашите акционери:
Акции
Капиталът на Дружеството е 18 428 734 лева, разпределени в 18 428 734 обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

Търговия с акции
Сключването на сделки с акции на „Регала инвест“ АД, както и с акции на всяко публично дружество, е строго и детайлно регламентирано от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Правилника на „Българска фондова борса – София“ АД и на Централен депозитар АД. Вторична търговия с акции на „Регала инвест“ АД се извършва единствено на „Българска фондова борса – София“ АД чрез съответен лицензиран инвестиционен посредник.

Права на акционерите
• Имуществени права
Право на дивидент. Всяка акция дава право на дивидент, съразмерен с номиналната й стойност. Дружеството може да разпределя дивидент по решение на Общото събрание, след приемане на годишния финансов отчет, при спазване на всички законови изисквания. Разпределянето на дивиденти се извършва в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК. Право да получат дивидент ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на 14–тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решението за разпределяне на печалбата. Право на ликвидационен дял. Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната й стойност.

• Неимуществени права
Право на глас. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

Общо събрание на акционерите
Общото събрание включва акционерите с право на глас. Право на глас имат лицата, вписани в като акционери в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

• Компетентност
Само Общото събрание може да:
- изменя и допълва Устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява на дружеството;
- определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
- назначава и освобождава одитори;
- одобрява баланса, годишния финансов отчет, след заверка от назначените одитори;
- определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- освобождава от отговорност членовете на СД, след приемане на отчета за дейността му;
- решава издаването на облигации;
- взема решение за съществени проемни в дейността и организацията на дружеството;
- решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

• Свикване на Общото събрание
Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите (чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството). Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, с минимално съдържание по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, а след придобиването на публичен статут съдържанието на поканата ще бъде съобразена и с изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.
Съгласно чл. 118 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред; да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Тези разпоредби стават валидни за Дружеството от момента на вписването му в регистъра на публичните дружества воден при КФН.
- Работно време с акционери
Всички настоящи акционери, заинтересувани лица и потенциални инвеститори могат да получат необходимата им информация относно дейността на дружеството и неговите финансови резултати на адрес: ул. Георги Стаматов 1, кв. Аспарухово, гр. Варна – 9003, тел. + 359 52 370 598, вторник и четвъртък от 10 до 16 часа.

- Директор за връзки с инвеститорите:
Г-жа Елена Тодорова
ул. Георги Стаматов 1
кв. Аспарухово
гр. Варна, 9003
тел.: + 359 52 370 598
e-mail: regalainvest@gmail.com

Собственост

„Регала инвест” АД притежава недвижими имоти (земи) , находящи се в землищата на кв. Галата и кв. Аспарухово, гр. Варна, с обща площ по актове за собственост от 255 058 кв.м. Горепосочените имоти са класифицирани като инвестиционни имоти, и представляват имоти в регулация, земеделски и горски площи.

Финансови отчети

Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2022г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2022г. ( виж тук )
Годишен финансов отчет за 2021г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2021г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2021г. ( виж тук )
Годишен финансов отчет за 2020г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2020г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2020г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2020г. ( виж тук )
Годишен финансов отчет за 2019г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2019г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2019г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2019г. ( виж тук )
Годишен финансов отчет за 2018г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2018г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2018г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2018г. ( виж тук )
Годишен финансов отчет за 2017г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2017г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2017г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2017г. ( виж тук )
Годишен финансов отчет за 2016г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2016г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2016г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2016г. ( виж тук )
Годишен финансов отчет за 2015г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2015г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2015г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2015г. ( виж тук )
Годишен финансов отчет за 2014г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2014г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2014г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2014г. ( виж тук )
Годишен финансов отчет за 2013г. ( виж тук )
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г. ( виж тук )

новини

- На 10 юни 2022г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Регала инвест АД

Протокол от редовно ОСА (виж тук)

- Ръководството на Дружеството взе решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 10.06.2022 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум на 27.06.2022 г. от 11:00 ч.

Покана за свикване на редовно ОСА (виж тук)

Материали по дневния ред за ОСА (виж тук)

Пълномощни за представяне на акционери на ОСА (виж тук) (и тук)

- На 9 ноември 2021г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Регала инвест АД

Протокол от редовно ОСА (виж тук)

- Ръководството на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 09.11.2021 г. от 16:00 часа, а при липса на кворум на 25.11.2021 г. от 16:00 ч.

Покана за свикване на редовно ОСА (виж тук)

Материали по дневния ред за ОСА (виж тук)

Пълномощни за представяне на акционери на ОСА (виж тук) (и тук)

- На 28 юни 2021г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Регала инвест АД

Протокол от редовно ОСА (виж тук)

- Ръководството на Дружеството взе решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 28.06.2021 г. от 13:00 часа, а при липса на кворум на 15.07.2021 г. от 13:00 ч.

Покана за свикване на редовно ОСА (виж тук)

Материали по дневния ред за ОСА (виж тук) (и тук)

Пълномощни за представяне на акционери на ОСА (виж тук) (и тук)

- На 30 октомври 2020г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Регала инвест АД

Протокол от редовно ОСА (виж тук)

Политика за възнагражденията на СД (виж тук)

- Ръководството на Дружеството взе решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 30.10.2020 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум на 16.11.2020 г. от 11:00 ч.

Покана за свикване на редовно ОСА (виж тук)

Материали по дневния ред за ОСА (виж тук) (и тук)

Пълномощни за представяне на акционери на ОСА (виж тук) (и тук)

- На 19 юни 2019г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Регала инвест АД ( виж тук )

- Ръководството на Дружеството взе решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 19.06.2019 г. от 12:00 часа, а при липса на кворум на 05.07.2019 г. от 12:00 ч.

Покана за свикване на редовно ОСА (виж тук)

Материали по дневния ред за ОСА (виж тук)

Пълномощни за представяне на акционери на ОСА (виж тук) (и тук)

- На 04.01.2019г. в Регала Инвест АД е получено уведомление по чл.145 ЗППЦК от ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД за промяна на дялово участие от 0% на 5,01%. ( виж тук )

- На 20.12.2018г. в Регала Инвест АД е получено уведомление от СИР ЕООД, ЕИК 148137903, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук )

- На 07.11.2018г. в Регала Инвест АД е получено уведомление от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892 в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук )

- На 03.10.2018г. в Регала Инвест АД е получено уведомление от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892 в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук )

- На 17.07.2018г. в Регала Инвест АД е получено уведомление от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892 в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук )

- На 27 юни 2018г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Регала инвест АД ( виж тук )

- Ръководството на Дружеството взе решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 27.06.2018 г. от 12:00 часа, а при липса на кворум на 12.07.2018 г. от 12:00 ч.

Покана за свикване на редовно ОСА на 27.06.2018г. (виж тук)

Материали по дневния ред за ОСА на 27.06.2018г. (виж тук)

Пълномощни за представяне на акционери на ОСА на 27.06.2018. (виж тук) (и тук)

- На 20 февруари 2018г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Регала инвест АД, на което бе взето решение за промяна състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството. ( виж тук )

- На 12.01.2018г. в Регала Инвест АД е получено уведомление от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892 в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук )

- СД на Регала Инвест АД взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 20.02.2018 г. от 10:00 ч.

Покана за свикване на извънредно ОСА на 20.02.2018г. (виж тук)

Материали по дневния ред за ОСА на 20.02.2018г. (виж тук)

Протокол на СД за свикване на ОСА на 20.02.2018г. (виж тук)

Пълномощни за представяне на акционери на ОСА на 20.02.2018. (виж тук) (и тук)

- На 20.11.2017г. в Регала Инвест АД са получени уведомления от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892 и СИР ЕООД, ЕИК 148137903 в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук ) ( и тук ) ( и тук )

- На 23.10.2017г. в Регала Инвест АД са получени уведомления от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892 и СИР ЕООД, ЕИК 148137903 в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук ) ( и тук )

- На 29.09.2017г. в Регала Инвест АД са получени уведомления от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892 и СИР ЕООД, ЕИК 148137903 в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук ) ( и тук )

- На 21.09.2017г. в Регала Инвест АД са получени следните уведомления:.

- от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892: уведомление по чл.145 ЗППЦК, за промяна на дялово участие от 34,60% на 35,68% и уведомление в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук )

- от СИР ЕООД, ЕИК 148137903, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук )

- На 18.09.2017г. в Регала Инвест АД е получено уведомление от СИР ЕООД, ЕИК 148137903, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук )

- На 29.08.2017г. в Регала Инвест АД са получени следните уведомления: уведомление СИР ЕООД, ЕИК 148137903 по чл.145 ЗППЦК, за промяна на дялово участие от 33,77% на 35,54%; уведомления от СИР ЕООД, ЕИК 148137903 и от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук ) ( и тук )

- На 23.08.2017г. в Регала Инвест АД са получени две уведомления от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892, едното в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД и второто по чл.145 ЗППЦК, за промяна на дялово участие от 28,91% на 31,54%. ( Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС)596/2014 )

- На 18.08.2017г. в дружеството е получено уведомление от СИР ЕООД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук )

- На 17.08.2017г. в Регала Инвест АД постъпи уведомление по чл.145 ЗППЦК от СИР ЕООД, ЕИК 148137903, за промяна на дялово участие от 29,62% на 31,39%.

- На 17.08.2017г. в Регала Инвест АД са получени уведомления от СИР ЕООД, ЕИК 148137903 в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук )

- На 16.08.2017г. в дружеството е получено уведомление от РОСИМ ЕООД, в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук )

- На 10.08.2017г. в Регала Инвест АД постъпи уведомление по чл.145 ЗППЦК за промяна на дялово участие на УПФ „ЦКБ-Сила“ от 6,97% на 3,92%.

- На 08.08.2017г. в Регала Инвест АД са получени уведомления от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892 и СИР ЕООД, ЕИК 148137903 в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014, за сключени сделки с акции на Регала Инвест АД. ( виж тук )

- На 07 Август 2017г. в Регала Инвест АД са получени уведомления по чл.145 от ЗППЦК от СИР ЕООД с ЕИК 148137903 и РОСИМ ЕООД с ЕИК 148137892, за преминато дялово участие. /виж уведомленията/ ( виж тук )

- На 12 юни 2017г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Регала инвест АД, на което бе приет годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2017 г. и бе избран нов одитен комитет. ( виж тук )

- На 03 май 2017г. Ръководството взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 12.06.2017г. от 11:00 часа, а при липса на кворум на 28.06.2017г. от 11:00 ч.

Покана за свикване на редовно ОСА на 12.06.2017г. ( виж тук )

Материали по дневния ред за ОСА на 12.06.2017г. ( виж тук )

Пълномощни за представяне на акционери на ОСА на 12.06.2017г. ( виж тук ) ( и тук )

- На 10 юни 2016г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Регала инвест АД, на което бе приет годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2015 г. и бе взето решение за удължаване мандата на СД с 5 години. ( виж тук )

- На 26 април 2016г. Ръководството взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 10.06.2016г. от 13:00 часа, а при липса на кворум на 27.06.2016г. от 13:00 ч.

Покана за свикване на редовно ОСА на 10.06.2016г. ( виж тук )

Материали по дневния ред за ОСА на 10.06.2016г. ( виж тук )

Пълномощни за представяне на акционери на ОСА на 10.06.2016г. ( виж тук ) ( и тук )

- На 25 февруари 2016г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Регала инвест АД, на което бе взето решение за промяна състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството. ( виж тук )

- На 07 януари 2016г. Ръководството взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 23.02.2016г., а при липса на кворум на 08.03.2016г.

Покана за свикване на редовно ОСА на 23.02.2016г. ( виж тук )

Материали по дневния ред за ОСА на 23.02.2016г. ( виж тук )

Пълномощни за представяне на акционери на ОСА на 23.02.2016г. ( виж тук ) ( и тук )

- На 25 юни 2015г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Регала инвест АД, на което бе взето решение за промяна на броя и състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството. ( виж тук )

- На 08 май 2015г. Ръководството взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 25.06.2015г., а при липса на кворум на 16.07.2015г.

Покана за свикване на редовно ОСА на 25.06.2015г. ( виж тук )

Материали по дневния ред за ОСА на 25.06.2015г. ( виж тук )

Пълномощни за представяне на акционери на ОСА на 25.06.2015г. ( виж тук ) ( и тук )

- На 20 декември 2014г. се проведе извънредно ОСА. На него бе прието решение за освобождаване на Ивелина Кънчева-Шабан като член на СД и избор на нов член на СД – Станислав Василев. ( виж тук )

- На 13 ноември 2014г. Ръководството взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 20.12.2014г., а при липса на кворум на 05.01.2015г.

Покана за свикване на редовно ОСА на 20.12.2014г. ( виж тук )

Материали по дневния ред за ОСА на 20.12.2014г. ( виж тук )

- На 21 май 2014г. се проведе редовно ОСА. На него бе прието решение относно промяна в устава на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в поканата за свикване на общото събрание, като предстои обявяване в търговския регистър на устава с приетите промени. На общото събрание на акционерите беше прието и решение за обратно изкупуване на акции от дружеството при максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от дружеството акции, за целия срок на изкупуване; срок за извършване на изкупуването: до 5 години от приемане на решението за обратно изкупуване; минимален размер на цената на изкупуване: 1,50 лв.; максимален размер на цената на изкупуване: 2,40 лв., като общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от общото събрание на акционерите. Предстои вписване в търговския регистър на решението за обратно изкупуване на акции. ( виж тук )
- На 10 април 2014г. Ръководството взема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 21.05.2014г., а при липса на кворум на 06.06.2014г.

Покана за свикване на редовно ОСА на 21.05.2014г. ( виж тук )

Материали по дневния ред за ОСА на 21.05.2014г. ( виж тук )

- Документ, съдържащ информация, еквивалентна на информацията в проспект, съгласно чл.79, ал.5, т.4 от ЗППЦК. ( виж тук )

за контакти

Map
Адрес: ул. "Георги Стаматов" 1,
Аспарухово, Варна 9003,
България


Тел. / факс: +359 52 37 05 98
+359 52 37 05 98
+359 888 24 89 67


За контакт: Елена Тодорова
директор за връзка
с инвеститориEmail: regalainvest@gmail.com

Дружеството публикува и предоставя информация на разположение на обществеността чрез системата X3 News